Organisation, ledning och styrelse

Scandem AB är ett svenskt bolag med en filial i Norge. Scandem är sedan 2010 helägt dotterbolag till Jämtkraft AB. Bolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter.

Scandems organisation och ledning

Organisation

Scandem AB är ett svenskt bolag med en norsk filial (Scandem Norge). Huvudkontoret är i Örebro. Scandem ägs sedan 2010 av Jämtkraft AB.

Scandem är en aktör på samtliga marknader där Nord Pool erbjuder spothandel, Nasdaq Commodities eltermins- och utsläppsmarknader samt den bilaterala elcertifikatmarknaden. Scandems moderbolag Jämtkraft AB har avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät i Sverige och Statnett i Norge.

Styrelseledamöter

 

Företagsstyrning

Styrelsen fastställer minst årligen de styrdokument som reglerar bolagets verksamhet och den verkställande direktörens löpande förvaltning av bolaget. Verkställande direktören samt kontrollfunktionerna för regelefterlevnad, oberoende riskkontroll och oberoende granskning rapporterar skriftligt till styrelsen på styrelsemöten samt löpande vid behov.

Rekryteringspolicy

Vid val av personer till bolagets styrelse samt utseende av verkställande direktör säkerställer bolaget att ledamöterna/verkställande direktören har tillräcklig kompetens, kunskap och erfarenhet. En viktig del i detta är att säkerställa att de enskilda ledamöterna respektive den verkställande direktören har en relevant utbildnings- och yrkeserfarenhet för bolagets verksamhet och att även styrelsen som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att fullgöra sina uppgifter. Ledamöterna och den verkställande direktören ska, förutom att ha ett gott anseende, alltid kunna avsätta tillräckligt med tid för att fullgöra sina uppdrag hos bolaget.

Mångfald och jämställdhet

Bolaget strävar i sin verksamhet efter mångfald och jämställdhet. Detta ska genomsyra bolagets arbete vid anställningar, tillsättandet av personer i styrelse och ledning samt i den dagliga verksamheten. I praktiken innebär det bland annat att bolaget ska arbeta för att tillvarata olika erfarenheter och kompetenser samt att bolaget inte ska ta ovidkommande hänsyn eller på annat sätt diskriminera utifrån förhållanden såsom etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. Bolaget ska också arbeta för att främja oberoende åsikter och kritiskt ifrågasättande hos styrelse, ledning och övrig personal.