Finansiell information och rapporter

Här presenterar vi ekonomisk fakta och rapporter för policys och riskhantering. Du kan även läsa den senaste årsredovisningen.

Finansiell information och rapporter om Scandem

Periodisk information

Periodisk information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) och föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7). Alla belopp i Kkr.

2017-06-30

Upplysning om kapitalbasen

KÄRNPRIMÄRKAPITAL
- Inbetalt aktiekapital
12 528
2 000
- Balanserade vinstmedel 10 128
- Reservfond 400
ÖVRIGT PRIMÄRT KAPITAL -
SUPPLEMENTÄRT KAPITAL -
TOTAL KAPITALBAS 12 528

Upplysning om riskvägda exponeringsbelopp

KREDITRISK
- Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan
eller myndigheter
7 328
-
- Institut 2 174
- Företag 5 154
MARKNADSRISK
- Valutarisk
14 839
14 839
YTTERLIGARE RISKEXPONERINGSBELOPP
PÅ GRUND AV FASTA KOSTNADER
56 574
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP 78 741

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
15,91
Primärkapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
15,91
Total kapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
15,91
Kärnprimärkapital tillgängligt
att använda som buffert
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
7,91

Buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert 1 969

Likviditetsreserv

Moderbolagets koncernkonto 320 305

Finansieringskällor

Eget kapital 12 528
Balansomslutning 116 600

Riskmått och nyckeltal

Eget kapital/balansomslutning 10,74%
Likviditetsreserv/balansomslutning 274,70%

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov

KAPITALBEHOV
- Kreditrisk och motpartsrisk
 
586
Varav täcks med kärnprimärkapital 586
- Marknadsrisk 1 187
Varav täcks med kärnprimärkapital 1 187
- Operativ risk 4 526
Varav täcks med kärnprimärkapital 4 526
- Övrigt 289
Varav täcks med kärnprimärkapital 289
SUMMA INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV
Varav täcks med kärnprimärkapital
6 588
6 588