Finansiell information och rapporter

Här presenterar vi ekonomisk fakta och rapporter för policys och riskhantering. Du kan även läsa den senaste årsredovisningen.

Finansiell information och rapporter om Scandem

Periodisk information

Periodisk information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) och föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7). Alla belopp i Kkr.

2017-12-31

Upplysning om kapitalbasen

KÄRNPRIMÄRKAPITAL
- Inbetalt aktiekapital
21 279
2 000
- Balanserade vinstmedel 18 879
- Reservfond 400
ÖVRIGT PRIMÄRT KAPITAL -
SUPPLEMENTÄRT KAPITAL -
TOTAL KAPITALBAS 21 279

Upplysning om riskvägda exponeringsbelopp

KREDITRISK
- Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan
eller myndigheter
27 969
-
- Institut 2 034
- Företag 25 935
MARKNADSRISK
- Valutarisk
16 382
16 382
YTTERLIGARE RISKEXPONERINGSBELOPP
PÅ GRUND AV FASTA KOSTNADER
34 390
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP 78 741

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
27,02
Primärkapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
27,02
Total kapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
27,02
Kärnprimärkapital tillgängligt
att använda som buffert
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
19,02

Buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert 1 969

Likviditetsreserv

Moderbolagets koncernkonto 260 380

Finansieringskällor

Eget kapital 21 279
Balansomslutning 113 372

Riskmått och nyckeltal

Eget kapital/balansomslutning 18,77%
Likviditetsreserv/balansomslutning 229,67%

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov

KAPITALBEHOV
- Kreditrisk och motpartsrisk
 
2 237
Varav täcks med kärnprimärkapital 2 237
- Marknadsrisk 1 311
Varav täcks med kärnprimärkapital 1 311
- Operativ risk 2 751
Varav täcks med kärnprimärkapital 2 751
- Övrigt 289
Varav täcks med kärnprimärkapital 289
SUMMA INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV
Varav täcks med kärnprimärkapital
6 588
6 588