Finansiell information och rapporter

Här presenterar vi ekonomisk fakta och rapporter för policys och riskhantering. Du kan även läsa den senaste årsredovisningen.

Finansiell information och rapporter om Scandem

Periodisk information

Periodisk information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) och föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7). Alla belopp i Kkr.

2017-09-30

Upplysning om kapitalbasen

KÄRNPRIMÄRKAPITAL
- Inbetalt aktiekapital
18 570
2 000
- Balanserade vinstmedel 16 170
- Reservfond 400
ÖVRIGT PRIMÄRT KAPITAL -
SUPPLEMENTÄRT KAPITAL -
TOTAL KAPITALBAS 18 570

Upplysning om riskvägda exponeringsbelopp

KREDITRISK
- Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan
eller myndigheter
14 901
-
- Institut 2 256
- Företag 12 645
MARKNADSRISK
- Valutarisk
15 236
15 236
YTTERLIGARE RISKEXPONERINGSBELOPP
PÅ GRUND AV FASTA KOSTNADER
48 604
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP 78 741

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
23,58
Primärkapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
23,58
Total kapitalrelation
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
23,58
Kärnprimärkapital tillgängligt
att använda som buffert
(som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
15,58

Buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert 1 969

Likviditetsreserv

Moderbolagets koncernkonto 366 771

Finansieringskällor

Eget kapital 18 570
Balansomslutning 91 874

Riskmått och nyckeltal

Eget kapital/balansomslutning 20,21%
Likviditetsreserv/balansomslutning 399,21%

Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov

KAPITALBEHOV
- Kreditrisk och motpartsrisk
 
1 192
Varav täcks med kärnprimärkapital 1 192
- Marknadsrisk 1 219
Varav täcks med kärnprimärkapital 1 219
- Operativ risk 3 888
Varav täcks med kärnprimärkapital 3 888
- Övrigt 289
Varav täcks med kärnprimärkapital 289
SUMMA INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV
Varav täcks med kärnprimärkapital
6 588
6 588